Reprezentacja w sprawach sądowych i pozasądowych

Jeśli nie ma już innej możliwości aby walczyć o swoje prawa trzeba postawić na walkę w ringu sądowym.

Zderzenie z wymiarem sądowniczym może być nieprzyjemny – zarówno powoduje stres, jak i koszty. W ramach usługi przewidujemy:

 1. reprezentację w postępowaniu sądowym;
 2. reprezentacja w postępowaniu przed organem administracji publicznej;
 3. reprezentację w postępowaniu przedsądowym – negocjacje lub mediacja;
 4. reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.
Ad.1

Postępowanie sądowe to proces, w którym spory i konflikty prawne są rozstrzygane przez sąd. Jest to formalna procedura, która ma na celu ustalenie i ochronę praw stron zaangażowanych w spór oraz sprawiedliwe rozstrzygnięcie sporu na podstawie prawa. Postępowanie sądowe może obejmować wiele etapów, w zależności od rodzaju sprawy. Najważniejsze etapy to:

 • wniesienie pozwu – strona, która uważa, że jej prawa zostały naruszone, może złożyć pozew do sądu. Pozew zawiera opis roszczenia, podstawy prawne i żądania składającego.
 • odniesienie się przeciwnika do treści pozwu – złożenie tzw. odpowiedź na pozew, w której przedstawia swoje stanowisko wobec zarzutów.
 • rozprawa sądowa – etap, na którym strony przedstawiają swoje argumenty i dowody przed sądem (dowodem są również zeznania świadków i przesłuchanie stron sporu). Sędzia ocenia zebrane dowody i wysłuchuje argumentów obu stron.
 • wydanie wyroku – Sędzia podejmuje decyzję w sprawie i ogłasza orzeczenie, które może być wydane w formie wyroku lub postanowienia.
 • odwołanie – jeśli któraś ze stron nie zgadza się z wyrokiem, może wnieść odwołanie (w formie apelacji lub zażalenia) do wyższej instancji sądowej w celu ponownego rozpatrzenia sprawy.
Ad.2

Postępowanie przed organem administracji publicznej prowadzone jest tylko w sprawach administracyjnych i polega na ustaleniu określonego obowiązku lub prawa obywatela. Postępowanie prowadzone jest zazwyczaj bez udziału zainteresowanego, jednakże może on zapoznawać się z dokumentami zebranymi przez organ, składać oświadczenia czy też wskazywać dowody, które powinny być przeprowadzone. Organ kończy postępowanie wydaniem decyzji, od której stronie przysługuje prawo odwołania się do organu drugiej instancji, a jeżeli i ten nie wyda decyzji zgodne z wolą strony, ma ona możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.

Ad.3

Postępowanie przedsądowe to czynności zmierzające do zakończenia sporu przed oddaniem go do rozpoznania przez sąd. Przybiera ono formę negocjacji – gdzie dwie strony (najczęściej wraz z pełnomocnikami) próbują ustalić warunki czy to rozwiązania umowy, czy też zniesienia wzajemnych roszczeń. Druga forma to mediacje, która może być prowadzona przez bezstronnego mediatora (np. działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych) albo przez mediatora wskazanego przez sąd. Mediator nakłania strony do zawarcia ugody, gdzie każda ze stron coś zyskuje i traci jednocześnie.

Ad.4

Postępowanie egzekucyjne to postępowanie prowadzone przez komornika albo organ egzekucji administracyjnej (najczęściej urząd skarbowy), który ma na celu odzyskać świadczenie należne stronie która wygrała spór albo ściągnąć koszty tego sporu, których przegrywający nie opłacił. Postępowanie egzekucyjne nie może być prowadzone bez prawomocnego rozstrzygnięcia sądu albo organu administracyjnego.

Co robimy w ramach usługi?

 • przed wdaniem się w spór staramy się nakłonić drugą stronę do polubownego zakończenia sporu jeszcze przed oddaniem sprawy do sądu - prowadzimy mediację albo negocjacje;
 • zastępujemy Ciebie na sali rozpraw - uczestniczymy na każdym etapie postępowania - zarówno przed sądem pierwszej instancji , drugiej instancji, jak również organem administracji publicznej;
 • ustalamy startegię prowadzenia sprawy i omawiamy ją z klientem;
 • sporządzamy i składamy wszystkie pisma w ramach postępowania - pozew, pisma przygotowawcze, zażalenia, apelacje, odwołania, skargi, stanowiska stron czy pisma techniczne;
 • analizujemy wszelkie pojawiające się w trakcie postępowania problemy prawne, omawiamy je z klientem i przedstawiamy ostateczne stanowisko sądowi, drugiej stronie czy organowi;
 • po zakończeniu postępowania prowadzimy egzekucję rozstrzygnięcia;

rodzaje sporów sądowych i pozasądowych

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne to najczęstsza forma sporu w sądach – są to zarówno sprawy pracownicze (np. naruszenie praw pracowniczych, niewypłacenia wynagrodzenia), rodzinne (np. rozwody, separacje, kontakty z dzieckiem), sprawy o roszczenia wynikające z umów, odszkodowania, kary umowne, zapłatę faktur, sprawy związane z dziedziczeniem po zmarłym czy też o ochronę praw autorskich.

Sprawy administracyjne

Sprawy administracyjne powstają jeżeli organ administracji publicznej nie działa zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, a co więcej zgodnie z prawem. Każdy z nas w życiu codziennym musi co pewien czas udać się do urzędu (gminy, miasta, starostwa, skarbówki czy inspekcji nadzoru budowlanego) aby uregulować pewne kwestie. Każda z tych spraw może stać się sporem, zarówno przed organem pierwszej, drugiej instancji ale również przed sądem administracyjnym.

Sprawy karne

Sprawy karne powstają, jeżeli dopuściłeś się przestępstwa lub wykroczenia. Katalog przestępstw jest bardzo szeroki i obejmuje działania od tych najczęściej spotykanych jak rozbój czy kradzież, poprzez oszustwa finansowe czy podatkowe, po przez przemoc wobec zwierząt, aż do przestępstw przeciwko środowisku naturalnym. Nasza Kancelaria co do zasady nie prowadzi spraw karnych, jednakże naszych klientów w sprawach o przestępstwa gospodarcze wspomagamy poprzez zaprzyjaźnione kancelarie adwokackie.

Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Radców Prawnych Lemańska Jóźwiak spółka partnerska ul. Kartuska 213, 80 - 122 Gdańsk mapa
informacje kontaktowe